Umowy, a usługa księgowa

Umowy, a usługa księgowa

Leasing jest umową, która wykształciła się na gruncie prawa obcego. W Polsce do chwili obecnej nie została stypizowana w przepisach obowiązującego prawa. Brak kompleksowej oraz wyczerpującej regulacji leasingu nie wyłącza jego praktycznego znaczenia czy powszedniego stosowania w obrocie gospodarczym.

Dopóki jednak ustawodawca nie zdecyduje się na ustanowienie dla tego typu umów odrębnego, względnie szczegółowego oraz spójnego reżimu prawnego, umowę leasingu powszechnie uznaje się za należącą do grupy umów nienazwanych. Umowa ta służy osobom, które z określonych racji nie mogą lub nie chcą nabyć prawa własności określonej rzeczy, a zawierając ją uzyskują możliwość używania rzeczy oraz osiągania zamierzonych korzyści. Leasing wykazuje pewne podobieństwo do takich umów, jak najem czy dzierżawa, a w razie zastrzeżenia w umowie możliwości nabycia przedmiotu leasingu, do umowy sprzedaży na raty, nie jest on jednak tożsamy z żadną z tych umów. Leasing bezpośredni jest stosunkiem dwustronnym, w którym z jednej strony występuje właściciel przedmiotu umowy, a z drugiej strony potencjalny jego użytkownik. W takim przypadku leasing stanowi nierzadko alternatywę sprzedaży na raty, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych. W przeciwieństwie do leasingu bezpośredniego to właśnie leasing pośredni charakteryzuje się tym, że pomiędzy producentem określonych dóbr a ich użytkownikiem występuje przedsiębiorstwo leasingowe, które nabywa na własny rachunek określone dobro inwestycyjne lub konsumpcyjne w tym celu, aby je przekazać na podstawie umowy leasingowej leasingobiorcy do używania na czas oznaczony. Leasing finansowy polega na tym, że leasingobiorca korzysta z oddanego mu w leasing przedmiotu przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności. W tym czasie przedmiot umowy podlega pełnej amortyzacji, a co za tym idzie w trakcie trwania stosunku prawnego następuje zwrot wyłożonego poprzez leasingobiorcę kapitału. W konsekwencji owy leasing finansowy opiera się na umowie zawartej na czas dłuższy, trwający z reguły nie krócej niż trzy lata oraz nie podlega w zasadzie rozwiązywaniu przed upływem czasu, na który został zawarty. Po jego zakończeniu zwykle leasingobiorcy przysługuje prawo zakupu rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, aczkolwiek tego rodzaju uprawnienie nie stanowi jednak istotnego składnika umowy, natomiast po stronie leasingodawcy kreuje obowiązek sprzedaży, z reguły po cenie niższej niż wynikałoby to z ceny rynkowej. Przy tego typu umowach na pewno przyjdzie nam z pomocą MH – biuro księgowe. Leasing operacyjny jest umową krótkoterminową nie przekraczającą trzech lat. W okresie trwania umowy przedmiot leasingu nie w pełni amortyzuje się, w związku z tym może być po wygaśnięciu umowy sprzedany lub oddany kolejnej osobie w leasing. W praktyce tego rodzaju leasing dotyczy urządzeń kosztownych, potrzebnych leasingobiorcy przez pewien z góry określony okres. W leasingu tym na leasingodawcy ciąży z reguły obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania oddanego w leasing przedmiotu, jego ubezpieczenia, napraw oraz ryzyko jego zniszczenia bądź utraty. Możliwe są również i tego typu umowy, na podstawie których wszelkie obowiązki dotyczące konserwacji oraz napraw przedmiotu umowy obciążają leasingobiorcę. Leasing operacyjny ma w większości przypadków zazwyczaj charakter bezpośredni, bowiem przebiega bez udziału firmy leasingowej, gdy tymczasem leasing finansowy jest z reguły leasingiem pośrednim. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno dobra konsumpcyjne, jak i również inwestycyjne. Te ostatnie obejmują zarówno rzeczy ruchome, bądź nieruchomości.

Przedmiotem leasingu mogą być również określone zespoły środków produkcji, w których to skład wchodzą rzeczy ruchome i nieruchome. W takich jednak przypadkach mamy do czynienia nie z jedną umową leasingu, mającą za przedmiot określony zbiór rzeczy, lecz z tyloma umowami, z ilu pojedynczych rzeczy składa się przedmiot leasingu. Nie istnieje zatem pojęcie leasingu przedsiębiorstwa jako umowy na prawie do przedsiębiorstwa. Przedmiotem leasingu mogą być natomiast poszczególne składniki rzeczowe masy majątkowej przedsiębiorstwa mające wymierną rynkową wartość pieniężną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *